Per què EL VALOR DELS JUGADORS DEL PLANTER?

A Futur Espanyol hem treballat per a definir un projecte esportiu sòlid i amb un recorregut estable a mitjà-llarg termini. Després d’analitzar models i avaluar els pros i els contres de cadascun, ens vam convèncer que el nostre RCDE hauria de ser allò que anomenem un “club cantera”, un “club de planter”. A tots els nostres treballs i anàlisis hi trobàvem diferents i nombrosos indicadors que donaven valor a aquest concepte, a aquest projecte de club de planter.

Una dada clau per a la nostra determinació va ser conèixer el cost econòmic que pel club comporta la formació i el desenvolupament d’un jugador del planter que resulti vàlid pel primer equip. Aquest treball l’hem dut a terme en un altre dels projectes de Futur Espanyol, i la conclusió quantitativa situa aquest cost econòmic en la xifra aproximada d’1,5 milions d’euros.

Una vegada coneguda aquesta dada, el nostre objectiu es va centrar en aconseguir un instrument comparatiu del rendiment d’aquests jugadors del planter al primer equip en relació al mateix rendiment obtingut pels jugadors foranis fitxats per aquest mateix import (1,5M€), o un import inferior.

Es tractava de posar valor als jugadors formats al nostre futbol base i de fer-ho de la manera més objectiva possible.

Què és EL VALOR DELS JUGADORS DEL PLANTER?

És un projecte realitzat des de l’Àrea Esportiva de Futur Espanyol, que s’inicia en un altre treball també de la mateixa àrea: la quantificació del cost del jugador del planter. Com ja hem comentat, el resultat d’aquell primer treball assenyalava, arrodonida, la xifra d’1,5M€.

L’estudi comprèn un període de temps de vuit temporades consecutives, les incloses entre la 2005/2006 i l’actual 2013/2104.

Vàrem començar per concretar les dades amb les que volíem treballar: tots els jugadors del planter que hagin jugat, com a mínim, quinze partits amb el primer equip durant aquestes vuit temporades (un total de 21 jugadors), i també el total de jugadors fitxats durant el mateix període i pels quals el RCDE hagi hagut de pagar alguna quantitat econòmica (curiosament, també 21 jugadors).

Amb els períodes i els subjectes definits, buscàvem analitzar el rendiment esportiu I econòmic que aquests jugadors havien tingut o estaven tenint al primer equip del RCDE.

OBJECTIUS DE L’ESTUDI

  • Donar valor al jugador format al RCD Espanyol.
  • Conèixer el rendiment esportiu i econòmic dels jugadors del planter.
  • Conèixer el rendiment esportiu i econòmic dels jugadors foranis fitxats per un cost igual o inferior al cost del jugador del planter (1,5M€).
  • Identificar quins són els jugadors que tenen més mercat i que, per tant, són més reconeguts i valorats per la resta d’equips.

DADES RESULTANTS

Una vegada analitzades les dades expressades als paràgrafs anteriors, podem agrupar els resultats obtinguts a la següent taula. En un annex a aquest projecte, assenyalem un per un els jugadors de cada grup que han estat analitzats. Així mateix, recordem que el procediment que hem seguit per a calcular el rendiment esportiu de cada jugador i assenyalar-lo com a òptim és el mateix que consta desenvolupat en un altre projecte de Futur Espanyol anomenat “EINA DE SUPORT EN FITXATGES”, i que bàsicament resulta d’analitzar els minuts jugats per cada jugador, els partits que ha jugat, i els punts obtinguts per l’equip amb la seva participació activa al camp. Amb això, obtenim l’Índex de Rendiment de cada jugador de manera objectiva, entenent que si aquest arriba o supera el mòdul del 0,50 el seu rendiment esportiu és òptim.

valorjugadorplanter

La conclusió més important que podem extreure és que els jugadors del planter tenen un rendiment esportiu superior (un 24% més) que no pas els jugadors fitxats, i un rendiment econòmic també superior (un 3%).

Si ens fixem en el percentatge de jugadors venuts, observem que els jugadors del planter tenen un percentatge notablement superior (43% més) situant-se en el 60%. Per tant, podem afirmar rotundament que el jugadors del planter, del nostre planter, tenen molt més mercat que no pas aquells jugadors que fitxem per un preu igual o inferior al cost d’un jugador del planter.

Cal assenyalar que la quantitat de diners invertits en jugadors del planter resulta de multiplicar el cost del jugador del planter (1,5M€) pel total de jugadors d’aquest mateix planter (21). Pel què fa a jugadors fitxats, resulta de sumar la quantitat pagada en concepte de traspà per a cadascun d’ells.

CONCLUSIONS GLOBALS DE L’ESTUDI

  • Els jugadors formats a la Ciutat Esportiva Dani Jarque tenen un rendiment esportiu superior als jugadors fitxats.
  • Els jugadors formats a la Ciutat Esportiva Dani Jarque tenen un rendiment econòmic superior als jugadors fitxats.
  • Els jugadors formats a la Ciutat Esportiva Dani Jarque tenen més reconeixement al mercat de fitxatges; tenen tres vegades “més sortida” que els jugadors fitxats.
  • En resum, amb les jugadors del planter reduïm el risc esportiu i incrementem significativament la possibilitat de vendre’ls en el futur, és a dir, la rendibilitat econòmica.

Per això, des de Futur Espanyol proposem una aposta forta i decidida per un model de club de planter, de “club cantera”, perquè després d’analitzar moltes dades per intentar aconseguir resultats que entenem objectius, aquests són clars i contundents: el rendiment dels nostres jugadors de planter, tant esportiu com econòmic, supera sempre, o gairebé sempre, el d’aquells jugadors foranis fitxats per un cost similar o inferior al del jugador del planter.

Com hem comentat ja en altres dels nostres treballs, cal que dotem de més i millors recursos tots els processos de formació dels nostres jugadors. Per això, hauríem també de realitzar seguiments molt exhaustius de cadascun d’ells, potenciant les seves virtuts i millorant els seus punts dèbils. Això, al final, comportarà un millor rendiment esportiu i econòmic pel nostre RCDE. Haurem de “professionalitzar” els nostres tècnics formatius, els quals hauran de treballar jornades laborals completes de vuit hores a les nostres instal·lacions, dedicant-se en exclusiva al creixement dels jugadors del nostre planter, dels de casa nostra.

Amb això obtindrem un increment del nombre de jugadors del planter que resultaran vàlids pel primer equip i, en conseqüència, acabarem reduint el “cost del jugador del planter”. És a dir, si aconseguim que el divisor de la nostra equació s’incrementi (nombre dels jugadors del planter al primer equip), mantenint el dividend (pressupost futbol formatiu), el resultat disminuirà (cost jugador del planter). A més, resulta lògic pensar que això comportarà un major rendiment econòmic de cada jugador, i un major valor en el mercat. I per no parlar de l’increment d’orgull que suposarà per a cadascun de nosaltres veure un major nombre de jugadors del planter al primer equip.

Webliografia:

La majoria de les quantitats de traspassos són privades i confidencials, i per tant no podem tenir un coneixement absolut de la realitat. Per aquest motiu, hem acudit a una pàgina web amb reconeixement a nivell mundial per a obtenir les dades de les quantitats de cada traspàs.

http://www.transfermarkt.es/

Per a conèixer el rendiment esportiu dels jugadors ens hem fonamentat en les dades de la pàgina web següent:

http://www.bdfutbol.com/