Per què el Protocol de Penyes?

De l’estudi d’opinió elaborat per la Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol (FCPE) a 62 penyes durant la segona volta de la temporada 2012-2013 s’extreuen preocupants conclusions que fan necessari prendre mesures urgents davant la realitat actual de les penyes.

Les principals conclusions d’aquest estudi són:

Pel què fa a les penyes:
 • El 57% de les penyes han perdut socis. Les causes principals d’aquesta davallada són: motius econòmics, la situació institucional i esportiva de l’equip, relleu generacional, poca col·laboració entre elles i que es troben molt disseminades en entitats petites.
 • 4 de cada 10 penyes no organitzen desplaçament en autocar a l’estadi perquè no hi ha prou gent per cobrir la despesa.
 • El 50% de les penyes no tenen local o el tenen ubicat a un bar.
 • Quasi el 50% han vist disminuïda l’assistència dels socis al local per veure els partits.
Pel què fa a la relació de les Penyes amb la Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol:
 • La relació amb la FCPE és bona, però ho veuen com un filtre d’accés al Club, que no dinamitza les gestions entre Penya i Club.
 • Manquen reunions territorials, sectorials i comissions sobre temes específics, com poden ser assessoraments legals, formació en temes diversos com les xarxes socials, promoure activitats conjuntes entre penyes i convenis comercials entre d’altres, sense oblidar una millor comunicació i informació.
Pel què fa a la relació de les Penyes amb l’Espanyol:
 • Manca de presència dels jugadors als actes de la penya, cosa que comportaria un gran reclam per animar els penyistes a assistir-hi.
 • Es troba a faltar l’ajuda per part del Club en la promoció i gestió d’autocars.
 • Poques facilitats per accedir al soci de l’Espanyol per oferir-li el servei de les penyes.
 • Són moltes, gairebé 5 de cada 10 penyes no se senten satisfetes amb el tracte i col·laboració per part de l’Espanyol.

Totes aquestes conclusions són els motius principals que han fet que el 50% de les penyes hagi empitjorat molt la seva situació econòmica, fet que compromet seriosament la seva supervivència futura si no portem a terme un projecte per millorar la seva situació.

Què és el Protocol de Penyes?

Aquest projecte recull una sèrie de recomanacions per redefinir la política del club vers les Penyes, les funcions de les penyes respecte al Club i el paper i les tasques a realitzar per la Federació Catalana de Penyes.

El protocol de Penyes pretén ser un document marc amb les línies mestres a seguir i accions concretes a desenvolupar en tot allò que fa referència a les Penyes, des de la seva organització, la relació i col·laboració amb el Club, i les activitats i tasques que es poden dur a terme per a millorar la seva delicada situació actual i viabilitat futura.

Consideracions generals

Les penyes són agrupacions de simpatitzants i socis de l’Espanyol en diferents localitats, comarques o províncies. Com a tals, tenen la capacitat d’aglutinar i concentrar els seguidors de la seva zona d’influència.

La diversitat i dispersió del territori on es troben les penyes fa necessari un estudi personalitzat, ja que les necessitats o problemàtiques varien en funció del seu àmbit d’actuació. Per això s’han d’organitzar les penyes de tal manera que puguem canalitzar de forma eficient les seves necessitats i requeriments al Club.

Com a delegacions o representacions del club, moltes penyes han fet una gran tasca de difusió i promoció de la doctrina blanc-i-blava a la seva àrea. En molts indrets el sentiment espanyolista és viu gràcies a la gran feina que han realitzat (organitzar autocars per veure partits, manteniment de locals socials com a punt de trobada dels pericos, assistència a fires de la població, etc.). Totes aquestes tasques s’han de posar en valor i potenciar perquè tinguin un retorn social, esportiu i econòmic per a l’Espanyol i per a la penya.

El club ha de fer molt més per ajudar les penyes a difondre el sentiment perico arreu i de la mateixa manera, ha d’ajudar-se de les penyes perquè arribi el missatge de l’Espanyol a comarques. El club ha de donar a les penyes, ja sigui directament o mitjançant la FCPE, el suport i totes les eines necessàries perquè aquestes puguin ser realment ambaixadores de l’Espanyol, aportant solucions a les seves necessitats reals.

A més el club ha de potenciar les penyes actives, involucrar les que ho són en menys mesura i reactivar les penyes dissoltes.

Objectius

L’aplicació del Protocol de Penyes ajudarà a fer que les penyes es converteixin realment en ambaixadores del club en les diferents localitats i  territoris.

El Protocol de Penyes és un dels projectes de la Comissió Social de Futur Espanyol i persegueix els següents objectius:

 • Aprofitar la coneixença i la penetració social de les penyes en els diferents territoris per convertir-les en veritables portaveus de la política social del club i transmissores dels valors de l’Espanyol a la societat catalana i espanyola.
 • Explotar la implicació i activisme de les penyes perquè siguin executores dels objectius del club, tant a nivell social com econòmic.
 • Augmentar els ingressos del Club i també de les Penyes, fent que les penyes converteixin tots els simpatitzants de la zona en clients de l’Espanyol, alhora que el club ajuda en el finançament de les penyes, donant una comissió en els ingressos generats per aquestes accions.
 • Aconseguir que la direcció del club doni més suport institucional i professional a les penyes que ajudi a frenar la seva caiguda de socis, a organitzar els desplaçaments a l’estadi així com l’obtenció d’un local al seu municipi.
 • Implicació de l’àrea esportiva del Club amb la presència de jugadors als actes de les penyes.
 • Potenciar les tasques de la FCPE com a associació amb la finalitat de donar més i millor servei a les penyes i dinamitzar les gestions d’aquestes amb el Club.

Amb una bona col·laboració i amb la implicació i treball per part de les dues parts (Club i Penyes) recuperarem la il·lusió i el sentiment de pertinença dels 300.000 pericos de Catalunya.

Aquests objectius s’assoliran mitjançant les següents accions i tasques específiques:

1.- Organització de les Penyes en Coordinadores Territorials.

Un aspecte que cal treballar per millorar les condicions de les penyes avui és unir forces entre les d’un mateix territori o comarca, per realitzar activitats conjuntes que beneficiïn i millorin la seva situació actual.

Hem de potenciar la comunicació i la col·laboració entre les penyes més properes entre si, ja que moltes tenen les mateixes necessitats i comparteixen els mateixos problemes i el fet d’estar a prop geogràficament afavoreix el treball en xarxa.

Si aconseguim canalitzar les seves sinèrgies de les penyes d’un mateix territori, millorarem el seu funcionament.

Cal una organització que coordini les necessitats de les penyes d’una mateixa zona, vetlli pels seus interessos i promogui la cooperació entre elles.

És per això que proposem la creació de Coordinadores Territorials que englobin les penyes d’un mateix territori. Aquestes coordinadores estaran formades per un representant de cadascuna de les penyes i es reuniran periòdicament en el seu territori de forma itinerant per cadascun dels municipis o comarques que pertanyen. D’aquesta manera donem pluralitat a l’agrupació.

Aquestes reunions serviran per intercanviar experiències, coordinar accions en l’àmbit comarcal, gestionar de forma conjunta els desplaçaments gràcies a la relació de proximitat que hi ha entre elles i posar en comú tot el que impliqui una millor gestió, consolidació i funcionament de les penyes.

Actualment, l’Espanyol té 199 penyes distribuïdes de la següent manera:

 • Província de Barcelona: 134 Penyes.
 • Província de Girona: 14 Penyes.
 • Província de Lleida: 8 Penyes.
 • Província de Tarragona: 14 Penyes.
 • Resta de l’Estat Espanyol: 22 Penyes.
 • Resta del món: 7  Penyes.

Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona tindran una coordinadora pròpia. Es descarta fer coordinadores a la resta de l’Estat Espanyol i resta del món a causa de la dificultat d’organitzar-se per la distància.

Pel què fa a la província de Barcelona, proposem la creació de 7 coordinadores per agrupar els interessos de les 134 penyes:

 • Baix Llobregat: 21 penyes.
 • Vallès Oriental i Vallès Occidental: 27 penyes.
 • Barcelonès: 53 penyes. (2 coordinadores)
 • Maresme: 13 penyes.
 • Bages, Osona i Berguedà: 12 penyes.
 • Anoia, Alt Penedès i Garraf: 9 penyes.

Es proposa d’aquesta manera un total de 10 coordinadores.

Cada coordinadora tindrà un interlocutor amb la FCPE de forma que agilitzi la comunicació en ambdós sentits, faciliti els tràmits i canalitzi les necessitats de les penyes del seu territori.

2.- Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol.

La Federació de Penyes actualment és l’associació de totes les penyes federades i oficials del club. En aquests moments és el vehicle de comunicació entre el club i les penyes i qualsevol activitat social d’una penya es comunica a la federació i aquesta ho comunica al club. És un fet que l’operativa actual no afavoreix una ràpida i eficient comunicació entre el Club i les penyes.

La FCPE té una funció d’enllaç i de canalitzadora d’informació de les penyes cap al club, però hauria d’implicar-se més en donar resposta a les necessitats de les penyes i resoldre els seus problemes, millorant el servei cap a elles i potenciant la relació i comunicació entre les penyes.

Són necessàries les celebracions de reunions periòdiques i planificades entre els representants de les coordinadores territorials i la FCPE, i s’han de fomentar activitats de formació, des de la FCPE cap a les penyes, com per exemple en temes legals, de comunicació digital, etc.

La Federació de Penyes té una junta elegida cada cinc anys mitjançant eleccions. Es finança a través d’una quota anual (50,00€) que abona cada penya.

La FCPE té coneixement de tots els esdeveniments que organitza cada penya i defineix un calendari per tal que no coincideixin dos actes el mateix dia.

També s’encarrega de la coordinació de l’aparcament dels autobusos de les penyes procurant que sigui sempre en les millors condicions i que l’entrada i sortida sigui el més ràpida possible.

En l’àmbit extern, la Federació és membre de Aficiones Unides, un col·lectiu que vetlla pel bon funcionament dels desplaçaments de les aficions pels camps de la lliga espanyola.

La Federació s’ocupa de l’organització de la Gala anual de penyes que es celebra al mes d’Octubre i de l’Aplec de Penyes, també anualment a la localitat que es determini. Aquests dos esdeveniments són imprescindibles però tenen un caràcter lúdic. Avui seria molt necessari crear una jornada anual de treball, anomenada el Congrés Anual de Penyes de l’Espanyol que organitzaria la Federació per donar resposta a les necessitats de les penyes i trobar solució als seus problemes.

3.- Congrés anual de Penyes.

El món del futbol és dinàmic i els canvis socials, econòmics i esportius es produeixen de forma molt ràpida. Aquests canvis afecten el món associatiu penyístic i és per això que es fa necessari, un cop a l’any, que totes les penyes es concentrin en una jornada d’un dia per a mantenir reunions de treball sobre diferents assumptes.

Aquest acte, que l’anomenem Congrés Anual de Penyes, estarà organitzat per la FCPE, qui en generarà els continguts a tractar en funció de les necessitats requerides de les penyes, i les aportacions professionals i personals de la gent que les forma.

Els temes a debatre els proposaran les mateixes penyes i el Club i es trauran les conclusions oportunes i accions a seguir en funció de les conclusions assolides.

El primer Congrés es podria organitzar, per exemple, en 4 àrees de treball, en els següents àmbits: assessorament legal per fer créixer les penyes en els municipis, comptabilitat de les penyes, noves vies de finançament i com fer front a la caiguda de socis de les penyes.

El Congrés pretén ser un lloc de trobada i de debat on es puguin treure conclusions entre tots i prendre decisions de futur entre les penyes, la FCPE i el Club.

4.- Accions que el Club pot fer per les Penyes.

Les aportacions i la implicació dels professionals i directius del club davant de la delicada situació actual de les penyes és fonamental per la subsistència de les mateixes i futur creixement penyístic.

Hem dividit les accions que el Club pot fer per les penyes en quatre àmbits d’actuació: Institucional, Social, Econòmic i Esportiu.

 Àmbit Institucional:

Els professionals i directius del club s’han d’implicar en l’activitat de les penyes i donar suport institucional perquè les penyes puguin aconseguir els seus objectius. En l’àmbit institucional el club podria ajudar les penyes amb les següents accions:

–        Participar amb les penyes en les gestions amb les administracions locals (ajuntaments) aportant un cap visible del club (president o directius) per a tenir molta més força a la negociació amb l’objectiu d’aconseguir un local social propi (el 50% de penyes no tenen local propi) que pugui ser el punt de trobada de tots els pericos de la localitat, a més de demanar la col·laboració de l’ajuntament en les diferents activitats que organitza la penya, així com l’obtenció de subvencions municipals.

–        Facilitar a la penya algunes localitats de llotja quan sigui necessari perquè la penya pugui fer d’ambaixadora social (convidar a l’alcalde o regidors de la localitat o algun empresari de la localitat que pugui invertir en l’Espanyol).

–        Celebració a l’estadi del dia de la ciutat o comarca. Coincidint amb un partit de lliga, convidar a la llotja l’alcalde i altres autoritats i personalitats del municipi i donar un número extra d’entrades a la penya d’aquella localitat per convidar al màxim número de simpatitzants de l’Espanyol.

Àmbit Esportiu:

En l’àmbit esportiu, dins dels actes que ha de fer el Club per transmetre els valors de l’Espanyol a la societat alhora que ajudin a la penya a aglutinar els simpatitzants de l’Espanyol de la zona al seu voltant, proposem un entrenament del primer equip en diferents municipis (sempre que el municipi tingui un camp de gespa en condicions i no estigui molt lluny de Barcelona) i  visites dels jugadors a les escoles de la localitat.

També es promourà la participació de l’àrea esportiva del club en les activitats de les penyes amb l’assistència de jugadors als seus actes.

Àmbit Social:

Les penyes i el Club treballaran junts per marcar una estratègia conjunta per a la captació de socis de l’Espanyol, amb l’anàlisi de la base de dades del club (amb els socis i exsocis dels darrers 15 anys de la localitat) i la base de dades de simpatitzants que proporcioni la mateixa penya, com a instruments per conèixer exactament tots els simpatitzants pericos en aquella zona i valorar el potencial i recursos a destinar per la mateixa.

El club ha de tenir un Punt d’Atenció a les Penyes a l’Estadi per tal que qualsevol persona pugui dirigir-se al club quan ho necessiti.

El club ha de posar a l’abast de les penyes tots els instruments necessaris per aconseguir que tots els simpatitzants de l’Espanyol de la zona registrats (que hagin estat socis del club en els darrers anys) facin espanyolisme des de la penya de la localitat alhora que intentem entre tots (club i penya) que tornin a ser clients de l’Espanyol. Les comunicacions amb els socis les farà el Club per tema de protecció de dades.

Altres actes que pot fer el Club per les Penyes en l’àmbit social són:

–        Facilitar entrades gratuïtes per promoure i incentivar el sentiment perico a la localitat alhora que ajudi la penya a omplir l’autocar.

–        Posar a disposició el material necessari per tal que la penya pugui decorar i guarnir l’estand a la seva fira de la seva localitat o en l’acte social que correspongui.

–        Organitzar diferents actes i activitats a comarques que transmetin els valors de l’Espanyol a la societat alhora que ajudin a la penya a aglutinar els simpatitzants de l’Espanyol d’aquella àrea: xerrades o col·loquis de diferents temàtiques en clau Espanyol, organització i presència de l’Espanyol amb un estand de la penya a la fira del municipi, coordinació i realització d’actes solidaris, sorteig de samarretes i merchandising del club entre els consumidors dels mitjans de comunicació locals, participació de l’Espanyol mitjançant la penya en esdeveniments importants de cada una de les poblacions: cavalcada de reis, saló de la infància, diada de Sant Jordi, etc.

Àmbit Econòmic:

Els responsables de les Penyes i de Màrqueting Social del club han de treballar estretament amb les directives de les penyes per coordinar, dirigir i promoure un conjunt d’accions i activitats que les ajudin a dinamitzar els seguidors pericos de la zona, alhora que el club aconsegueix augmentar els seus ingressos convertint tots aquests simpatitzants en socis de l’Espanyol. En l’àmbit econòmic el club pot ajudar amb les següents accions:

–        Aglutinar les necessitats de merchandising particular de les penyes i facilitar una empresa comuna per a totes, amb l’objectiu d’abaratir costos de pancartes, pins, bufandes, samarretes, etc.

–        Contribuir al finançament de les penyes, ajudant-les a generar beneficis econòmics, fent que les penyes siguin punts de venda del merchandising oficial del Club i puguin fer nous socis en el seu àmbit actuació territorial. D’aquesta manera el club augmentaria els seus ingressos per merchandising i carnets de socis i la penya rebria una comissió per aquestes vendes que contribuiria al seu finançament.

5.- Accions que les Penyes poden fer pel Club.

La directiva de la penya ha de treballar sempre amb l’ajuda constant del club i la FCPE per tal de promoure i difondre el sentiment espanyolista a la seva localitat, concentrar a tots els simpatitzants de l’Espanyol de la zona i ser uns veritables vehicles de comunicació del club a comarques ajudant-lo a aconseguir els seus objectius econòmics i socials.

Les Penyes han de participar activament dins les coordinadores territorials i transmetre a la FPCE la realitat que viuen actualment per poder estudiar totes les vies de millora possibles.

La participació al Congrés anual de penyes garantirà que les seves experiències puguin servir per marcar el rumb del devenir de les penyes de l’Espanyol.

En l’àmbit social, les penyes són les ambaixadores del Club al territori i coneixen millor que ningú els simpatitzants de l’Espanyol d’aquella zona. Per aquest motiu, és molt important que puguin crear una base de dades de simpatitzants de l’Espanyol a la seva localitat. Posteriorment aquesta base de dades es creuarà amb les dades que té el club dels socis i exsocis d’aquella localitat dels darrers 15 anys i prendrà les accions oportunes per intentar que aquell aficionat torni a ser soci.

A nivell comercial han de poder obtenir beneficis ja que són potencials punts de venda del Club i poden ajudar a convertir simpatitzants pericos adormits o desil·lusionats de la seva zona d’influència en clients de l’Espanyol, mitjançant Carnet RCDE o soci del Club; a més, pot facilitar un llistat d’empreses de la zona que puguin col·laborar d’alguna manera amb el club (patrocinador, llotja, etc.). El club ja s’encarregarà de visitar-los.

A nivell logístic i de forma consensuada amb la coordinadora local, posarà tots els mitjans per facilitar el transport a l’estadi a tots els pericos els dies de partit.

Les penyes han de realitzar actes  que ajudin a dinamitzar i a mantenir el caliu entre tots els pericos de la zona, potenciant  la marca RCDE, lluint els nostres colors i portant la samarreta blanc-i-blava als actes importants de la població. Així, l’Espanyol tindrà més presència a Catalunya i a la resta d’Espanya i farem que es parli més i millor del club.

El treball de les penyes com a portaveus del missatge del club fan que la societat identifiqui l’Espanyol amb els seus veritables valors: un club proper, solidari, integrador, plural, lluitador, humil, etc